מודל עסקי

ברשות החברה מודל כלכלי-עסקי ממוחשב המאפשר בחינת כדאיותם הכלכלית של פרויקטי טיפול בפסולת, בין אם מדובר בפסולת עירונית מעורבת (MSW) ובין אם פסולת מופרדת.

המודל מאפשר ניתוח כדאיות הפרויקט בתלות בכמות היומית של הפסולת המטופלת, מחיר הטיפול בטון פסולת נכנסת (Tipping Fee), ההשקעה המשוערת להקמת הפרויקט, מענקי המדינה, הריבית ותקופת ההחזר, מס חברות, פחת וכו'.  וההכנסות צפויות ממיחזור הפסולת.

המודל מאפשר בחינת תזרים המזומנים והפרמטרים הכלכליים השונים (ROI, NPV, IRR) וכן תזרים המזומנים השנתי בתלות בפרמטרים מגוונים כהוצאות תפעול, עלויות עבודה האחזקה וביטוח.

באמצעות המודל ניתן לבצע בדיקות רגישות ולקבל החלטות מושכלות באשר להפעלת הפרויקט.