רגולציה ישראלית והיבטים כלכליים

ייצור חשמל מביוגז – מדיניות הממשלה

רשות החשמל ומשרד הגנת הסביבה פרסמו לאחרונה מסמך מדיניות בנושא תעריף החשמל למתקני יצור חשמל מביוגז המסמך פורסם כשימוע וציבור בעלי העניין הוזמן בהמשך אמורה להתפרסם מדיניות הממשלה כמסמך מחייב.

המוטיבציה לפרסום המסמך – הרצון לקדם מימושן של החלטות ממשלה רלוונטיות:

א.צמצום הטמנת הפסולת במטמנות ב – % 50 עד שנת 2020 (החלטת ממשלה מס' מיום )
ב.הגדלת היקף צריכת האנרגיה החילופית ל- 5% מסך צריכת האנרגיה בישראל עד שנת 2014. החלטת ממשלה מס' 2178 מיום 12.8.07.
ג.הגדלת היקף צריכת האנרגיה החלופית ל- % 20 (ביחס לשנת 2006) עד שנת 2020. – החלטת ממשלה מס' 3261 חכ/69 מיום 3.3.08.
ד.מסמך מדיניות משרד התשתיות הלאומיות מ- 14.2.2010.
ה.יעדים לשילוב אנרגיות מתחדשות במערך ייצור החשמל בישראל – החלטת ממשלה חכ/176 מיום 12.1.09.

השיטה:

השתתפות המדינה בהשקעות הנדרשות להקמת מפעלי טיפול בפסולת ובמתקני יצור חשמל מביוגז.
קביעת תעריף חשמל מסובסד לחשמל שייוצר מביוגז והבטחת תעריף זה ל- 20 שנה.

התעריף המוצע:

(ע"פ מסמך השימוע הציבורי) – 0.6 ₪/קוט"ש

גובה מענקי ההשקעה:

30% מעלות מתקני מיון והפרדה
40% מעלות מתקני העיכול האנאירובי וייצור חשמל מביוגז (למעט רכיבים מוגדרים הקשורים ישירות לייצור החשמל ושעלות ההשקעה בהם נכללת במבנה התעריף).

מגבלות ההסדרה:

מתקן יצור חשמל מביוגז ייכלל בהסדרה זו בין היתר בכפוף למגבלות הבאות:

א.המתקן מטפל בפסולת אורגנית בכמות שאינה נופלת מ- 200 טון/ליום, 300 ימים בשנה לפחות ולכן מבוסס על הספק מותקן של לפחות 2 מגווט.

ב.המפעל קיבל רישיון ייצור לפני 2017.

ג. כלל ההספק המותקן בהתאם להסדרה זו טרם הגיע ל- 160 מגווט.

ד. היזם עמד בכל תנאי הרישיון המותנה

ה. היזם עומד בכל תנאי הבקשה לרשיון

קול קורא – מתקני טיפול בפסולת עירונית אורגנית

במסגרת תמיכות המשרד להגנת הסביבה לשנת 2011, פרסם המשרד קול קורא המופנה לרשויות מקומיות וליזמים פרטיים ומטרתו עידוד הקמת מתקני טיפול בפסולת עירונית אורגנית.

המשרד מבקש הצעות להקמת מתקני טיפול אליהם ניתן יהיה להפנות את זרם הפסולת הרטובה שתופרד מהפסולת היבשה. מתקני הטיפול יכולים להיות מתקני קומפוסטציה, מתקני עיכול אנאירובי או מתקנים משולבים המייצרים ביו גז וקומפוסט דוגמת מתקני הפרמנטציה היבשה שתוארו לעיל.

למענה לקול קורא זה – א. מענה בע"מ